09:12 v2 Day 4

@krazykat hammer him.

@mafiabot unlynch

@mafiabot lynch Bazingaboy

@KrazyKat your chance

dont blink

@mafiabot unlynch

@mafiabot lynch Bazingaboy

you here bro?

@mafiabot vote @bazingaboy

KrazyKat has dropped the hammer on bazingaboy


Vote Count


Lynch Votes Voters
bazingaboy 3 Vanilla_Town, lwyrup, KrazyKat
krazykat 1 bazingaboy

Not VotingAlive Players - 4

Majority Vote - 3


b3bb1220-3ad5-11ed-9cff-19c284311f07