na dota

Where all da articles asking da blyat wrong with da NA dotes since my cancellation?

NU SUKKKAAAA KURWWWAAAA ja ne padimaju

2 Likes